Oficiální distributor Screen Service pro ČR

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti:

PROFI-INVEST, a.s.
IČ 601 97 081
se sídlem Praha 8, Sokolovská 35/231
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp.zn. B 2559

(dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti. Valná hromada společnosti se uskuteční:

Místo konání valné hromady: V prostorách Advokátní kanceláře Hartmann Jelínek Fráňa a partneři; Sokolovská 5/49, Praha 8 - Karlín.
Datum a hodina konání valné hromady: 20. května 2019 v 13:00 hodin.

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání valné hromady od 12:45 hodin. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných:
a) jméno a bydliště nebo sídlo, b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, c) čísla akcií, d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování

Program jednání:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
 2. Volba orgánů valné hromady;
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2018 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku;
 4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku;
 5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018;
 6. Odvolání a jmenování členů představenstva;
 7. Odvolání a jmenování členů dozorčí rady;
 8. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva společnosti;
 9. Závěr

 

K BODU 3. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti podá zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018.

 

K BODU 4. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Zdůvodnění:
Dozorčí rada společnosti podá zprávu o své činnosti za rok 2018. Dozorčí rada dále valnou hromadu seznámí se závěry přezkoumání účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018, ze strany dozorčí rady. Tuto zprávu dozorčí rady vezme valná hromada společnosti na vědomí.

 

K BODU 5. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení:

1. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2018.

2. Hospodářský výsledek roku 2018, zisk ve výši 1 435 745,47 Kč, bude převeden z účtu hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 1 435 745,47 Kč.

Zdůvodnění:
Účetní závěrka je zpracována v souladu s právními předpisy a podává věrný obraz o ekonomickém a účetním stavu společnosti a je nutné tuto účetní závěrku projednat valnou hromadou.

 

Účetní závěrka je zaslána akcionářům spolu s touto pozvánkou e-mailem a dále je uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Společně s účetní závěrkou je uveřejněna zpráva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku.

 

K BODU 6. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení:

 1. Valná hromada odvolává tyto členy představenstva:
  • Ing. Pavla Zárubu, nar. 14. ledna 1955, bytem Hamsíkova 261/3, Motol, 150 00 Praha 5;
  • Mgr. Zuzanu Zárubovou, nar. 30. srpna 1964, bytem Hamsíkova 261/3, Motol, 160 00 Praha 5;
  • Ing. Karla Koubka, nar. 13. června 1956, bytem Dolní Lysečiny 12, 542 26 Horní Maršov.
 2. Valná hromada jmenuje novými členy představenstva:
  • Ing. Pavla Zárubu, nar. 14. ledna 1955, bytem Hamsíkova 261/3, Motol, 150 00 Praha 5;
  • Mgr. Zuzanu Zárubovou, nar. 30. srpna 1964, bytem Hamsíkova 261/3, Motol, 160 00 Praha 5;
  • Ing. Karla Koubka, nar. 13. června 1956, bytem Dolní Lysečiny 12, 542 26 Horní Maršov.
Zdůvodnění:
Vzhledem ke skutečnosti, že v letošním roce vyprší funkční období členům představenstva, tak je nutné zvolit nové představenstvo.

 

K BODU 7. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení:

 1. Valná hromada odvolává tyto členy dozorčí rady:
  • Ing. Janu Kozárovou, nar. 3. října 1953, bytem Mezi školkami 2328/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5;
  • Ing. Jiřího Srba, nar. 31. května 1955, bytem Dobrá 31, 384 51, Stožec;
  • Bc. Zuzanu Kneschke, nar. 21. ledna 1972, bytem Na dolinách 1149/35, Nusle, 140 00 Praha 4.
 2. Valná hromada jmenuje novými členy dozorčí rady:
  • Ing. Janu Kozárovou, nar. 3. října 1953, bytem Mezi školkami 2328/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5;
  • Ing. Jiřího Srba, nar. 31. května 1955, bytem Dobrá 31, 384 51, Stožec;
  • Bc. Zuzanu Kneschke, nar. 21. ledna 1972, bytem Na dolinách 1149/35, Nusle, 140 00 Praha 4.
Zdůvodnění:
Vzhledem ke skutečnosti, že v letošním roce vyprší funkční období členům dozorčí rady, tak je nutné zvolit nové členy dozorčí rady.

 

K BODU 8. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje novou výši odměny předsedy představenstva z titulu smlouvy o výkonu funkce ve výši 80 000,- Kč měsíčně.

 

V Praze dne 17. dubna 2019

Představenstvo společnosti
PROFI-INVEST, a.s.:

 Ing. Pavel Záruba               Mgr. Zuzana Zárubová

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY:

Pozvánka na valnou hromadu (velikost 507 KB)
Rozvaha 2018 v plném rozsahu (velikost 480 KB)
Výkaz zisku a ztráty 2018 v plném rozsahu (velikost 404 KB)