Oficiální distributor Screen Service pro ČR

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti:

PROFI-INVEST, a.s.
IČ 601 97 081
se sídlem Praha 8, Sokolovská 35/231
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp.zn. B 2559

(dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti. Valná hromada společnosti se uskuteční:

Místo konání valné hromady: V prostorách Advokátní kanceláře Hartmann Jelínek Fráňa a partneři; Sokolovská 49/5, 186 00 Praha 8 - Karlín.
Datum a hodina konání valné hromady: 14. června 2018 v 10:30 hodin.

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání valné hromady od 10:00 hodin. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných:
a) jméno a bydliště nebo sídlo, b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, c) čísla akcií, d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování

Program jednání:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2017 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku
  4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku;
  5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a rozhodnutí o vypořádání ztráty společnosti za rok 2016
  6. Závěr

 

K BODU 3. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti podá zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017.

 

K BODU 4. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Zdůvodnění:
Dozorčí rada společnosti podá zprávu o své činnosti za rok 2017. Dozorčí rada dále valnou hromadu seznámí se závěry přezkoumání účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, ze strany dozorčí rady. Tuto zprávu dozorčí rady vezme valná hromada společnosti na vědomí.

 

K BODU 5. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení:

1. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2017.

2. Hospodářský výsledek roku 2017, zisk ve výši 104.812,43 Kč, bude převeden z účtu hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 104.812,43 Kč.

3. Hospodářský výsledek za rok 2016, ztráta ve výši 893.973,96 Kč, bude uhrazena nerozděleným ziskem z minulých let ve výši 893.973,96 Kč.

Zdůvodnění:
Účetní závěrka je zpracována v souladu s právními předpisy a podává věrný obraz o ekonomickém a účetním stavu společnosti a je nutné tuto účetní závěrku projednat valnou hromadou.

 

Účetní závěrka je zaslána akcionářům spolu s touto pozvánkou e-mailem a dále je uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Společně s účetní závěrkou je uveřejněna zpráva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku.

 

V Praze dne 10. května 2018

Představenstvo společnosti
PROFI-INVEST, a.s.:

 Ing. Pavel Záruba               Mgr. Zuzana Zárubová

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY:

Pozvánka na valnou hromadu (velikost 413 KB)
Rozvaha 2017 v plném rozsahu (velikost 415 KB)
Výkaz zisku a ztráty 2017 v plném rozsahu (velikost 201 KB)