Oficiální distributor Screen Service pro ČR

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti:

PROFI-INVEST, a.s.
IČO: 601 97 081
se sídlem Sokolovská 231/35, Karlín, 186 00, Praha 8
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp.zn. B 2559

(dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti. Valná hromada společnosti se uskuteční:

Místo konání valné hromady: V prostorách Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři; Sokolovská 5/49, Praha 8 - Karlín.
Datum a hodina konání valné hromady: 22. června 2021 v 13:00 hodin.

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání valné hromady od 12:45 hodin. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných:
a) jméno a bydliště nebo sídlo, b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, c) čísla akcií, d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.

Program jednání:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
  2. Volba orgánů valné hromady;
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2020 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku;
  4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku;
  5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020;
  6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti mezi akcionáře;
  7. Závěr.

 

K BODU 3. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti podá zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020.

 

K BODU 4. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Zdůvodnění:
Dozorčí rada společnosti podá zprávu o své činnosti za rok 2020. Dozorčí rada dále valnou hromadu seznámí se závěry přezkoumání účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, ze strany dozorčí rady. Tuto zprávu dozorčí rady vezme valná hromada společnosti na vědomí.

 

K BODU 5. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení:

1. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2020.

2. Hospodářský výsledek roku 2020, zisk ve výši 1.571.485,15 Kč, bude převeden z účtu hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.571.485,15 Kč.

Zdůvodnění:
Účetní závěrka je zpracována v souladu s právními předpisy a podává věrný obraz o ekonomickém a účetním stavu společnosti a je nutné tuto účetní závěrku projednat valnou hromadou.

 

Účetní závěrka je zaslána akcionářům spolu s touto pozvánkou e-mailem a dále je uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Společně s účetní závěrkou je uveřejněna zpráva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku.

 

K BODU 6. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení:

Část nerozděleného zisku minulých let ve výši 350.000,- Kč se schvaluje k rozdělení a výplatě mezi akcionáře, a to dle poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti k základnímu kapitálu, bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Schvaluje se, že podíl na zisku (dividenda) bude akcionářům vyplacen nejpozději do 3 měsíců ode dne jeho schválení.

Zdůvodnění:
Vzhledem k dosaženému hospodářskému výsledku společnosti za rok 2020 a provozním potřebám společnosti, navrhuje představenstvo společnosti vyplatit pouze část nerozděleného zisku z minulých let ve výši 350.000,- Kč.

 

Upozornění pro akcionáře společnosti

Účetní závěrka společnosti a zpráva o stavu společnosti je uložena k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti, kde je možné do ní nahlédnout, po předchozí domluvě, případně může akcionář společnosti požádat o její doručení v elektronické podobě e-mailem, a to na adrese: pavel.zaruba@profiinvest.cz

 

V Praze dne 20. května 2021

Představenstvo společnosti
PROFI-INVEST, a.s.:

 Ing. Pavel Záruba               Mgr. Zuzana Zárubová