Oficiální distributor Screen Service pro ČR

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti:

PROFI-INVEST, a.s.
IČO: 601 97 081
se sídlem Praha 8, Sokolovská 231/35
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp.zn. B 2559

(dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti. Valná hromada společnosti se uskuteční:

Místo konání valné hromady: V prostorách Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři; Sokolovská 5/49, Praha 8 - Karlín.
Datum a hodina konání valné hromady: 15. května 2024 v 10:00 hodin.

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání valné hromady od 9:45 hodin. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných:
a) jméno a bydliště nebo sídlo, b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, c) čísla akcií, d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.

Program jednání:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
  2. Volba orgánů valné hromady;
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2023 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku;
  4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku;
  5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023;
  6. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti mezi akcionáře;
  7. Závěr.

 

K BODU 3. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti podá zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023.

 

K BODU 4. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Zdůvodnění:
Dozorčí rada společnosti podá zprávu o své činnosti za rok 2023. Dozorčí rada dále valnou hromadu seznámí se závěry přezkoumání účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023, ze strany dozorčí rady. Tuto zprávu dozorčí rady vezme valná hromada společnosti na vědomí.

 

K BODU 5. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení:

1. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2023.

2. Hospodářský výsledek roku 2023, ztráta ve výši 783.586,42 Kč, bude převedena z účtu hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení na účet neuhrazených ztrát minulých let ve výši 783.586,42 Kč. Neuhrazená ztráta roku 2023 ve výši 783.586,42 Kč bude uhrazena nerozděleným ziskem minulých let ve výši 783.586,42 Kč.

3. Neuhrazená ztráta roku 2022 ve výši 12.654,40 Kč bude uhrazena nerozděleným ziskem minulých let ve výši 12.654,40 Kč.

Zdůvodnění:
Účetní závěrka je zpracována v souladu s právními předpisy a podává věrný obraz o ekonomickém a účetním stavu společnosti a je nutné tuto účetní závěrku projednat valnou hromadou.

Účetní závěrka je zaslána akcionářům spolu s touto pozvánkou e-mailem a dále je uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Společně s účetní závěrkou je uveřejněna zpráva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku.

 

K BODU 6. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení:

Část nerozděleného zisku minulých let ve výši 150.000 Kč se schvaluje k rozdělení a výplatě mezi akcionáře, a to dle poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti k základnímu kapitálu, bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Schvaluje se, že podíl na zisku (dividenda) bude akcionářům vyplacen nejpozději do 3 měsíců ode dne jeho schválení.

Zdůvodnění:
Vzhledem k dosaženému hospodářskému výsledku společnosti za rok 2023 a provozním potřebám společnosti, navrhuje představenstvo společnosti vyplatit pouze část nerozděleného zisku z minulých let ve výši 150.000 Kč.


 

V Praze dne 5. dubna 2024

Představenstvo společnosti
PROFI-INVEST, a.s.:  PDF verze pozvánky ke stažení (velikost 1 332 kB}